RS5 - T15 Touring Car Setup

 

 


Blank Setup Sheet

Basic Setup

Low Grip Setup

Medium High Grip Setup


High Grip Setup